Cele Akcji Katolickiej w Polsce.

 • powszechna ewangelizacja wszystkich środowisk,
 • upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia,
 • upowszechnianie dokumentów Kościoła powszechnego i lokalnego,
 • pomoc rodzinie i szkole w dziedzinie wychowania,
 • pomoc ludziom ubogim i niepełnosprawnym,
 • działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

 

Akcja Katolicka w parafii św. Józefa w Ciechanowie (fara)
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej został powołany z inicjatywy ks. dra Ireneusza Wrzesińskiego i ukonstytuował się w dniu 21 kwietnia 1996 r. Parafialny Oddział AK zbiera się przeważnie w trzecią niedzielę miesiąca o godz. 16.00 w budynku parafialnym przy ulicy ks. Piotra Ściegiennego 18. Członkowie naszej Rady Parafialnej aktywnie działają w diecezjalnych strukturach Akcji Katolickiej. Koło Parafialne jest otwarte na ludzi dobrej woli chętnych do społecznej pracy na rzecz wspólnoty parafialnej.

 

Adres lokalu Akcji Katolickiej:
ul. Piotra Ściegiennego 18, 06-400 Ciechanów, tel/fax. 672-41-12. http://www.akcja-katolicka-fara.neostrada.pl/

 

Kalendarium przedsięwzięć Paraf. Oddziału Akcji Katolickiej ciechanowskiej fary:

1996 – reaktywowanie AK , pomoc w przygotowaniach do peregrynacji figury Matki Bożej Fatimskiej , kolportaż prasy katolickiej, otwarcie biura AK w budynku parafialnym „Katolik”;

1997 – udział w pielgrzymce Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny ( Gniezno); redagowanie audycji radiowej „Quo vadis” na antenie KRC;

1998 – wspólorganizacja Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, przygotowanie wystawy plastycznej z okazji 20-lecia pontyfikatu Jana Pawła II, pomoc w Misjach Świętych i uroczystości nawiedzenia parafii przez obraz Jezusa Miłosiernego;

1999 – wydanie kalendarza okolicznościowego dla dekanatu ciechanowskiego, udział w VI pielgrzymce Ojca Świętego do Polski (Warszawa), organizacja muzycznej oprawy niedzielnej liturgii (godz.18.00) z udziałem chórów m.in. z Kijowa, Lwowa, Warszawy, Płocka, Pułtuska, Mławy, Krasnego, Glinojecka, Nasielska, Lekowa;

2000 – wystawienie szopy Bożonarodzeniowej u zbiegu ulic: Warszawskiej i Ściegiennego, organizacja I Ciechanowskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek, współorganizacja Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej;

2001 – wydanie i kolportaż informatora w setną rocznicę urodzin Stefana Kardynała Wyszyńskiego, nadanie imienia Prymasa Tysiąclecia auli w domu parafialnym „Katolik”, udział w I Krajowym Kongresie Akcji Katolickiej w Poznaniu;

2002 – organizacja II Ciechanowskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek, Msza święta w obrządku greko-katolickim celebrowana przez księdza archimandrytę R.Piętkę z parafii Kostomłoty k. Terespola w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, „Zamyślenia przy pomniku” w uroczystość św. Piotra- patrona Ciechanowa;

2003 – organizacja Dnia Papieskiego w parafii, przygotowanie Dnia Patrona Miasta, udział w Płockich Dniach Społecznych; 2004- promocja książki ks. prof. M.Grzybowskiego „Ksiądz Prałat Stanisław Tenderenda”, przygotowanie wystawy pt. „Non omnis moriar” poświęconej sylwetce długoletniego proboszcza ciechanowskiej Fary;

2005 – organizacja Dnia Papieskiego, otwarcie Centrum Nauczania Papieskiego im. Jana Pawła II;

 

Ponadto corocznie organizujemy:

 • modlitwę różańcową w intencji Ojczyzny w każdą kolejną rocznicę męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki ( 19 października),
 • konkurs wiedzy o życiu i pontyfikacie Jana Pawła II dla uczniów szkół gimnazjalnych, którego laureaci stają się przez rok naszymi stypendystami,
 • kiermasz podręczników używanych w domu parafialnym „Katolik”,
 • sprzedaż sianka na stół wigilijny, z którego dochód w całości przeznaczamy na działalność charytatywną,

oraz w każdym miesiącu

 • pomoc rzeczową w postaci paczek żywnościowych dla rodzin potrzebujących z terenu naszej parafii.

 

 

Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka.

Jan Paweł II – z przemówienia do biskupów polskich

Nasze dane:

AKCJA KATOLICKA DIECEZJI PŁOCKIEJ

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej parafii św. Józefa w Ciechanowie
06-400 Ciechanów, ul. ks. Piotra Ściegiennego 18.

Biuro czynne w soboty w godzinach 15.00-17.00

tel./fax: 23 672 41 12 (w soboty w godzinach pracy biura)

http://www.akcja-katolicka-fara.neostrada.pl
akcja.katolicka.fara@neostrada.pl

 

Akcja Katolicka to:

 • urząd Kościelny wiernych świeckich, należący do fundamentalnej struktury Kościoła,
 • misja głoszenia Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa,
 • chrystianizacja każdej dziedziny życia,
 • wspólny front apostolskiego działania Kościoła,
 • budowa Kościoła – nie przez zewnętrzną ludzką działalność typu świeckiego, ale przez środki nadprzyrodzone: słowo, sakrament i posługę miłości,
 • widzenie, ocenianie, działanie – w duchu Ewangelii,
 • odrodzenie życia według zasad katolickich w rodzinie i społeczeństwie,
 • kształtowanie życia według zasad wiary,
 • wzrastanie i umacnianie wspólnoty chrześcijańskiej,
 • pogłębienie wiedzy o Jezusie Chrystusie, aby nastąpił świadomy wybór Jezusa Chrystusa jako Pana życia chrześcijanina,
 • apostolstwo indywidualne (KPK – apostolstwo powinno przybrać formę Akcji Katolickiej),
 • odpowiedź na trendy sekularyzacji, wypierające wartości chrześcijańskie z życia społeczeństwa,
 • szkoła życia społecznego.

Co robimy?

Robimy wiele rzeczy. Przede wszystkim modlimy się i pracujemy. Organizujemy oraz pomagamy.

 

Działalność religijna:

 • pomoc w przygotowaniach do peregrynacji figury Matki Bożej Fatimskiej,
 • organizacja dekanalnych dni skupienia członków Akcji Katolickiej,
 • uczestnictwo w obchodach Dni Zygmuntowskich w Płocku,
 • oprawa misji świętych i nawiedzenia parafii przez Jezusa Miłosiernego,
 • pielgrzymka autokarowa na spotkanie z Ojcem Świętym w Gnieźnie,
 • organizacja i uczestnictwo w święcie patronalnym Akcji Katolickiej,
 • współuczestnictwo w oprawie uroczystości kościelnych i państwowych,
 • organizacja Modlitwy za Ojczyznę w rocznicę męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki,
 • organizacja Maratonów Biblijnych z udziałem dużej ilości wiernych,
 • organizacja Dnia Papieskiego w naszej parafii.

 

Działalność kulturalna:

 • organizacja kiermaszów czasopism i wydawnictw katolickich,
 • współorganizacja Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej,
 • kolportaż miesięczników katolickich oraz książek o tematyce papieskiej,
 • organizacja dla dzieci i młodzieży ciechanowskich szkół konkursów o tematyce różańcowo-maryjnej oraz pontyfikacie Jana Pawła II,
 • przygotowanie wystawy plastycznej z okazji 20 rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II,
 • prowadzenie biblioteki parafialnej oraz wzbogacanie jej zasobów o nowe woluminy,
 • zapraszanie i goszczenie na niedzielnych radiowych Mszach św. chórów i zespołów śpiewaczych z diecezji płockiej oraz sąsiednich,
 • organizacja festiwalu kolęd i pastorałek dla scholi dziecięcych, zespołów młodzieżowych oraz chórów,
 • wystawianie na terenie miasta szopki bożonarodzeniowej o naturalnych wymiarach,
 • współorganizacja spotkań i prelekcji, których gośćmi byli m.in.: ks. prof. Michał Grzybowski, ks. prof. Henryk Seweryniak, poseł Marek Jurek i inni.

 

Działalność społeczna:

 • materialne wspieranie rodzin potrzebujących szczególnie w okresie przedświątecznym,
 • zakup węgla na okres zimowy dla najuboższych rodzin, fundowanie dla kilkunastu dzieci z Państwowego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego paczek świątecznych,
 • uczestnictwo w Płockich Dniach Społecznych organizowanych przez Diecezjalny Zarząd Akcji Katolickiej,
 • wsparcie finansowe na wyjazdy wakacyjne dla dzieci i młodzieży z naszej parafii, organizacja w miesiącu lipcu wakacji w mieście dla dzieci i młodzieży Ciechanowa,
 • sygnowanie protestów do władz lokalnych i centralnych w sprawach społecznych,
 • współdziałanie w sprawie budowy pomnika św. Piotra w Ciechanowie,
 • organizacja obchodów Dnia Patrona Miasta – św. Piotra,
 • comiesięczne zaopatrywanie ok. 30 rodzin potrzebujących w paczki żywnościowe, a od roku 2009 współpraca z Bankiem Żywności i wydawanie artykułów spożywczych zakupionych ze środków pomocowych Unii Europejskiej dla ponad 250 osób z terenu Ciechnowa i okolic (program PEAD),
 • organizowanie obchodów złotych i srebrnych jubileuszy par małżeńskich z naszej parafii.

 

Ponadto organizowaliśmy: 

 • kiermasze ciast domowych,
 • sprzedaż wydawnictw katolickich oraz kart świątecznych,
 • sprzedaż choinek przed świętami Bożego Narodzenia,
 • sprzedaż sianka na stół wigilijny,
 • zbiórki pieniężne do puszek w Święto Chrystusa Króla.