Start » Zapytania ofertowe » Renowacja zabytkowych organów w kościele pw. NMP w Ciechanowie

Renowacja zabytkowych organów w kościele pw. NMP w Ciechanowie

Ciechanów, dnia 16.02.2024 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/2024

dotyczy: „Renowacji zabytkowych organów w Kościele pw. NMP w Ciechanowie”

I. ZAMAWIAJĄCY

Parafia Rzymskokatolicką pw. św. Józefa w Ciechanowie,

 1. Ks. Piotra Ściegiennego 11, 06-400 Ciechanów,

Reprezentowana przez: Ks. Zbigniewa Adamkowskiego – Proboszcza

NIP 566 147 61 85, REGON 040069124,

e-mail: ciechanow.jozef@diecezjaplocka.pl, tel. 23/672-24-53

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 1. Przedmiotem zamówienia jest renowacja zabytkowych organów w kościele p.w. Narodzenia N.M.P. w Ciechanowie ul. Piotra Ściegiennego 11, które zostały wpisane do ewidencji zabytków ruchomych pod nr Nr R/0172.
 2. Zakres przedmiotu zamówienia został określony w Programie prac restauratorsko-konserwatorskich organów piszczałkowych z warsztatu W. Biernackiego (1928 r.) w parafii pw. św. Józefa w Ciechanowie- Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz we Wzorze umowy – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków
 3. Zamawiający zaleca odbycie przez wykonawcę wizji lokalnej.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

 1. prace obejmujące zakres etapu I – do 15.11.2024 r.
 2. prace obejmujące zakres etapu II – do 14.11.2025 r.

 

IV. DOKUMENTY ORAZ WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

 1. Wypełniony Formularz ofertowy – Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
 2. Wykaz osób – minimum jedną osobę do kierowania pracami konserwatorskimi lub samodzielnego ich wykonania spełniającą wymagania, o których mowa w art. 37a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2023 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj.Dz.U.2022 r.poz.940 ze zm.) – Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

 

V. KRYTERIA OCENY OFERT (opis kryteriów i zasad przyznawania punktów):

Cena-100%-100 pkt

 

 VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

Ofertę z podaniem ceny w PLN (z VAT) należy sporządzić w języku polskim, w następujący sposób:

nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres dostawcy, z adnotacją:

„Renowacji zabytkowych organów w Kościele pw. NMP w Ciechanowie. Zapytanie ofertowe nr 1/2024”

 

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.

 1.  Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 18.03.2024 r., do godziny 18:00 pisemnie lub osobiście na adres: Parafia Rzymskokatolicką pw. św. Józefa w Ciechanowie, ul. Ks. Piotra Ściegiennego 11, 06-400 Ciechanów.
 2. Wybrany oferent, oraz wszyscy biorący udział w zapytaniu, zostaną powiadomieni niezwłocznie o wyborze oferty.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

VIII. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa
  w Ciechanowie, ul. Ks. Piotra Ściegiennego 11, 06-400 Ciechanów,
 • zwany dalej Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z zapytaniem ofertowym.
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 • nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 

Ks. Zbigniew Adamkowski

PROBOSZCZ

 

Pliki do pobrania

Zapytanie ofertowe

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Program prac restauratorsko-konserwatorskich organów piszczałkowych z warsztatu W. Biernackiego (1928 r.) w parafii św. Józefa w Ciechanowie.
 2. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy.`
 3. Załącznik nr 3 – Wykaz osób.
 4. Załącznik nr 4 – Wzór umowy.
 5. Decyzja konserwatora zabytków.