Start » Ogłoszenia i intencje » Ogłoszenia » Ogłoszenia 20 listopada

Ogłoszenia 20 listopada

JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA

20 listopada 2016

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

  1. Dzisiejsza uroczystość, ustanowiona przed ponad 90 laty encykliką papieża Piusa XI Quas primas, stanowi zwieńczenie roku liturgicznego, podczas którego przeżywamy całe misterium zbawcze. Uwielbiamy Pana Boga i dziękujemy Mu za dzieło stworzenia i odkupienia. Uwielbiamy i składamy dzięki za Jego wcielenie, śmierć i zmartwychwstanie. Przez chrzest święty uczestniczymy w tym misterium i poddajemy się królewskiej władzy Jezusa Chrystusa, który pragnie nas wszystkich zjednoczyć w swoim królestwie prawdy, pokoju i zbawienia.

 

  1. Dzisiaj kończy się w Kościele jubileuszowy Rok Święty Miłosierdzia. Był to szczególny czas łaski. Ufamy, że wielu z nas w tym roku wróciło w miłosierne ramiona Ojca, odnowiło swoją wiarę, uporządkowało swoje rodzinne, małżeńskie sprawy. Jest za co dziękować. Duchowo łączymy się z Ojcem Świętym oraz osobiście i wspólnotowo dziękujemy za wszelkie łaski, jakich Pan Bóg udzielił Kościołowi i każdemu z nas.

 

  1. Na zakończenie obchodów Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia i Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski, w dniu wczorajszym – w przededniu uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – pasterze Kościoła w Polsce wraz ze zgromadzonym ludem Bożym dokonali w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach szczególnego aktu. Przed wystawionym Najświętszym Sakramentem złożyli Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Potrzebą chwili jest ukazanie wartości i znaczenia wydarzenia oraz zadań na drodze jego realizacji.

Dzisiaj w naszej parafii, po każdej Mszy św., przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, złożymy ten Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, do którego przygotowywaliśmy się przez odprawianą w minionych dniach nowennę. Po nabożeństwie zachęcam do złożenia na okolicznościowym ołtarzu podpisanego tekstu aktu przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana przez siebie. Teksty są wyłożone na stoliku obok ołtarza. Podpisane teksy zachowamy w archiwum parafialnym jako pamiątkę dzisiejszej uroczystości. Drugi egzemplarz tego aktu proszę wziąć do domu.

Przed nami jednak wielkie i ważne zadanie. W nawiązaniu do słów papieża Piusa XI z encykliki Quas Primas można je określić krótko: „trzeba, by Chrystus panował”. Tak określone zadanie domaga się „uznania Chrystusa za swego i naszego Króla, uznania Jego panowania nad nami, czyli dobrowolnego poddania się Prawu Bożemu, Jego władzy, okazania Mu posłuszeństwa, celem uporządkowania, ułożenia życia osobistego i społecznego po Bożemu”.

Jubileuszowym Akcie trzeba nam zatem zobaczyć wielkie wezwanie, impuls mobilizujący do podjęcia solidnej pracy nad sobą celem odbudowania i ożywienia osobistej więzi z Jezusem, która jest u podstaw Jego królowania w naszym życiu.

 

  1. W dzisiejszą uroczystość swoje święto obchodzą członkowie Akcji Katolickiej, którzy wartości wypływające z Ewangelii pragną wcielać w życiu społecznym i zawodowym. Przed laty i w naszej parafii został założony oddział tego stowarzyszenia, który spotyka się w każdą drugą sobotę miesiąca o godz. 15.00 w domu parafialnym Katolik. Zachęcamy do zaangażowania się w działalność organizacji, bowiem potrzeba w Kościele wielu wiernych świeckich gotowych promować naukę Chrystusa i świadczyć o Nim.

Z okazji święta Akcji Katolickiej bardzo serdecznie dziękuje Wszystkim członkom tego stowarzyszenia, a szczególnie Panu Prezesowi Ryszardowi Wesołowskiemu za jego wielkie zaangażowanie w działalność ewangelizacyjną w naszej parafii. Już dzisiaj w imieniu Akcji Katolickiej zapraszam na organizowane Ciechanowskie Sympozjum „Wychowanie do wartości” , które odbędzie się 9 grudnia 2016 r. w Gmachu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie przy ul. Wojska Polskiego 9. W ramach tego sympozjum wykład wygłosi między innymi prof. Piotr Jaroszyński znany z radia Maryja i telewizji Trwam.

 

Tradycyjnie w Święto Chrystusa Króla członkowie naszego oddziału parafialnego Akcji Katolickiej zbierają do puszek – po każdej Mszy św. – ofiary na pomoc świąteczną dla wielodzietnych, ubogich rodzin z naszej parafii. Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać.

 

  1. Dzisiaj, z racji przypadającego we wtorek, 22 listopada wspomnienia św. Cecylii, patronki muzyki sakralnej i śpiewu kościelnego, po Mszy św. o godz. 18.00 odbędzie się XVI Spotkanie Chóralne. W Koncercie wystąpią Chóry i Zespoły z Ciechanowa i okolic.

 

Z okazji święta patronalnego kierujemy wyrazy uznania i wdzięczności pod adresem: p. organisty oraz Chóru Victoria, scholi dziecięcej i zespołu instrumentalno-wokalnego, a także wszystkich, którzy służą Panu Bogu i naszej parafii przez śpiew i grę na instrumentach. Mile będą widziani nowi kandydaci do tych gremiów. W przekonaniu, że dla Pana Boga warto się poświęcić, zapraszamy wszystkich posiadających odpowiednie zdolności.

 

  1. W piątek, 25 listopada o godz. 18.00, jak każdego miesiąca, będzie odprawiona Msza św. w intencji obrony życia i obrońców życia. Msza św. będzie poprzedzona adoracją Najświętszego Sakrament od godz. 17.00.

 

  1. Kolejny rok liturgiczny dobiega końca. Za tydzień, pierwszą niedzielą Adwentu rozpoczniemy następny. Hasłem tego roku będą słowa z nakazu misyjnego Chrystusa: „Idźcie i głoście”. Będziemy więc wezwani do świadczenia o Panu Jezusie i przemieniania tego świata na bardziej Boży.

 

  1. 29 listopada przy bramie kościelnej będzie zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w ramach pomocy Kościołowi w potrzebie. Odbiór zebranego sprzętu będzie o godz. 14.30.

 

Chrystus Król

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

 

Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, oto my, Polacy, stajemy przed Tobą [wraz ze swymi władzami duchownymi i świeckimi], by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród.

Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie.

Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością wołamy: Króluj nam Chryste!

– W naszych sercach – Króluj nam Chryste!

– W naszych rodzinach – Króluj nam Chryste!

– W naszych parafiach – Króluj nam Chryste!

– W naszych szkołach i uczelniach – Króluj nam Chryste!

– W środkach społecznej komunikacji – Króluj nam Chryste!

– W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku – Króluj nam Chryste!

– W naszych miastach i wioskach – Króluj nam Chryste!

– W całym Narodzie i Państwie Polskim – Króluj nam Chryste!

Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci Panie Jezu Chryste:

– Za niezgłębioną Miłość Twojego Najświętszego Serca ­–

Chryste nasz Królu, dziękujemy!

– Za łaskę chrztu świętego i przymierze z naszym Narodem zawarte przed wiekami – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

– Za macierzyńską i królewską obecność Maryi w naszych dziejach –

Chryste nasz Królu, dziękujemy!

– Za Twoje wielkie Miłosierdzie okazywane nam stale –

Chryste nasz Królu, dziękujemy!

– Za Twą wierność mimo naszych zdrad i słabości –

Chryste nasz Królu, dziękujemy!

Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy, a zwłaszcza za odwracanie się od wiary świętej, za brak miłości względem Ciebie i bliźnich. Przepraszamy Cię za narodowe grzechy społeczne, za wszelkie wady, nałogi i zniewolenia. Wyrzekamy się złego ducha i wszystkich jego spraw.

Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Zobowiązujemy się porządkować całe nasze życie osobiste, rodzinne i narodowe według Twego prawa:

– Przyrzekamy bronić Twej świętej czci, głosić Twą królewską chwałę –

Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

– Przyrzekamy pełnić Twoją wolę i strzec prawości naszych sumień –

Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

– Przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych rodzin i chrześcijańskie wychowanie dzieci –

Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

– Przyrzekamy budować Twoje królestwo i bronić go w naszym narodzie –

Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

– Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Kościoła i strzec jego praw –

Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia, Królu królów i Panie panujących! Zawierzamy Ci Państwo Polskie i rządzących Polską. Spraw, aby wszystkie podmioty władzy sprawowały rządy sprawiedliwie i stanowiły prawa zgodne z Prawami Twoimi.

Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu wszystko, co Polskę stanowi, a zwłaszcza tych członków Narodu, którzy nie podążają Twymi drogami. Obdarz ich swą łaską, oświeć mocą Ducha Świętego i wszystkich nas doprowadź do wiecznej jedności z Ojcem.

W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody świata, a zwłaszcza te, które stały się sprawcami naszego polskiego krzyża. Spraw, by rozpoznały w Tobie swego prawowitego Pana i Króla i wykorzystały czas dany im przez Ojca na dobrowolne poddanie się Twojemu panowaniu.

Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca nasze na wzór Najświętszego Serca Twego.

Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech wspiera nas w realizacji zobowiązań płynących z tego narodowego aktu, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.

 

 

W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze postanowienia i zobowiązania. Matczynej opiece Królowej Polski i wstawiennictwu świętych Patronów naszej Ojczyzny wszyscy się powierzamy.

Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie – na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju.

* * *

Oto Polska w 1050. rocznicę swego Chrztu
uroczyście uznała królowanie Jezusa Chrystusa.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.